ศาลแขวงบางบอน
Bang Bon Kwaeng Court
image

ศาลแขวงบางบอน

ระบบงานศาลยุติธรรม

001. ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ศาลแขวงบางบอน

002. โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติคดีของศาลยุติธรรม ระยะที่ 2

003. โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง

004. ระบบรายงานสถิติการใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System Report)

005. ตารางการใช้งาน Conference และ Streaming (Schedule)

006. ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการอบรมศาลยุติธรรม

007. ระบบจัดเก็บข้อมูลค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการศาลยุติธรรม (สำหรับหน่วยงาน)

008. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

009. ระบบการจัดเก็บและให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ (DSS)

010. ระบบยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) (สำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม)

011. ระบบยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) (สำหรับประชาชน)

012. ระบบบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการศาลยุติธรรม

013. ระบบบริหารสัญญาจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

014. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2

015. ระบบพิมพ์วุฒิบัตรสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1

016. ระบบอัตราค่านำหมาย

017. ระบบแจ้งการอ่านคำพิพากษา คำสั่งคำร้อง ศาลฎีกา

018. ระบบบัญชีวันทำการและวันหยุดราชการของข้าราชการตุลาการ/ดะโต๊ะยุติธรรม

019. ระบบ VDO Streaming ศาลยุติธรรม

020. โปรแกรมรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา

021. ระบบบริการค้นหาข้อมูลหน่วยงานภายนอก (COJ Search Portal ทะเบียนราษฎร)

022. ระบบรับส่งเอกสารศาลฎีกา

023. ระบบฐานข้อมูลหมายจับ

024. โปรแกรมตรวจสอบประวัติการดำเนินคดีของบุคคล

025. ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีอาญา

026. ระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง

027. ระบบรายงานและติดตามผลการส่งหมายข้ามเขต

028. ระบบการจัดทำสารบบและสำนวนความอิเล็กทรอนิกส์ (E-CMS) ศาลแขวงบางบอน

029. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

030. ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม

031. โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินศาลยุติธรรม

032. ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม - Court Integral Online Service (CIOS) (สำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม)

033. ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม - Court Integral Online Service (CIOS) (สำหรับประชาชน)

034. ระบบพิจารณาคดีผัดฟ้องฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ

035. ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นต้น

036. ระบบบันทึกคำพิพากษา

037. รายงานสถิติการใช้โปรแกรมระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวน โดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice)

038. ระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวน โดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับประชาชน)

039. ระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวน โดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม)

040. ระบบประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ

041. ระบบ Intranet สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม

042. ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน

043. ระบบค้นหาทะเบียนนิติบุคคล

044. โปรแกรมฌาปนกิจสงเคราะห์ ศาลยุติธรรม

045. โปรแกรมตรวจสอบนายประกันผิดสัญญา

046. โปรแกรมสำรวจข้อมูลอาคารที่ทำการศาลและบ้านพัก

047. ระบบลงทะเบียนขอใช้บริการอีเมลล์ สำหรับบุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรม

048. ระบบลงทะเบียนขอใช้บริการอีเมลล์ สำหรับหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรม

049. โปรแกรมจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Authentication COJ)

050. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้พิพากษา - Judicial Information System (JIS)

051. ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม (E-Phonebook)

052. ระบบบริหารจัดการข้อมูล สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

053. ระบบรายงานสถิติ 7 วันอันตราย

054. ระบบรายงานข้อมูลสถิติคดีข้อหาเกี่ยวกับการฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

055. ระบบรายงานการสืบหาหลักทรัพย์และการผ่อนชำระหนี้ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

056. ระบบส่งข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษ (สำหรับบุคลากร)

057. โปรแกรมรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา

058. โปรแกรมตรวจสอบประวัติการดำเนินคดีของบุคคล

059. ระบบการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์และการพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ

060. ระบบรายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

061. ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้กระทําผิดในงานคุมประพฤติ

062. โปรแกรมระบบฐานข้อมูลการบังคับคดีผู้ประกัน

063. ระบบบริหารงานการเลื่อนและการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

064. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ระยะที่ 2

065. การรายงานยุติการบังคับคดีผู้ประกัน งดการบังคับคดี/ถอนการบังคับคดี กรณีผิดสัญญาประกัน

066. แบบรายงานสถิติการผ่อนชำระค่าปรับผู้ประกันผ่านเครือข่ายธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (E-Banking)

067. แบบรายงานผลการรับจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบบเก่า)

068. แบบรายงานผลการรับจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบบใหม่)

069. ระบบบริการสื่อประชาสัมพันธ์ (ศาลยุติธรรม)

070. ระบบรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวออนไลน์ สำนักงานศาลยุติธรรม (สำหรับหน่วยงาน)

071. ระบบรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวออนไลน์ สำนักงานศาลยุติธรรม (สำหรับบุคคลทั่วไป)

072. แบบรายงานจำนวนจำเลยที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง แต่ให้ขังระหว่างอุทธรณ์ / ฎีกา