Accessibility Tools

ศาลแขวงบางบอน
Bang Bon Kwaeng Court
image

ศาลแขวงบางบอน

ระบบงานศาลยุติธรรมimage

001. ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ศาลแขวงบางบอน

002. โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติคดีของศาลยุติธรรม ระยะที่ 2

003. โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง

004. ระบบรายงานสถิติการใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ    ประกาศยกเลิกตามหนังสือ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ศย 013 /ว 114 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

005. ตารางการใช้งาน Conference และ Streaming (Schedule)

006. ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการอบรมศาลยุติธรรม

007. ระบบจัดเก็บข้อมูลค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการศาลยุติธรรม (สำหรับหน่วยงาน)

008. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

009. ระบบการจัดเก็บและให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ (DSS)

010. ระบบยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) (สำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม)

011. ระบบยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) (สำหรับประชาชน)

012. ระบบบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการศาลยุติธรรม

013. ระบบบริหารสัญญาจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

014. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2

015. ระบบพิมพ์วุฒิบัตรสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1

016. ระบบอัตราค่านำหมาย

017. ระบบแจ้งการอ่านคำพิพากษา คำสั่งคำร้อง ศาลฎีกา

018. ระบบบัญชีวันทำการและวันหยุดราชการของข้าราชการตุลาการ/ดะโต๊ะยุติธรรม

019. ระบบ VDO Streaming ศาลยุติธรรม

020. โปรแกรมรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา

021. ระบบบริการค้นหาข้อมูลหน่วยงานภายนอก (COJ Search Portal ทะเบียนราษฎร)

022. ระบบรับส่งเอกสารศาลฎีกา

023. ระบบฐานข้อมูลหมายจับ

024. โปรแกรมตรวจสอบประวัติการดำเนินคดีของบุคคล

025. ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีอาญา

026. ระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง

027. ระบบรายงานและติดตามผลการส่งหมายข้ามเขต

028. ระบบการจัดทำสารบบและสำนวนความอิเล็กทรอนิกส์ (E-CMS) ศาลแขวงบางบอน

029. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ    ประกาศยกเลิกการใช้งาน 31 ธันวาคม 2565 ตามหนังสือที่ ศย 013/ว1134 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

030. ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม

031. โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินศาลยุติธรรม

032. ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม - Court Integral Online Service (CIOS) (สำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม)

033. ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม - Court Integral Online Service (CIOS) (สำหรับประชาชน)

034. ระบบพิจารณาคดีผัดฟ้องฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ

035. ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นต้น

036. ระบบบันทึกคำพิพากษา

037. รายงานสถิติการใช้โปรแกรมระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวน โดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice)

038. ระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวน โดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับประชาชน)

039. ระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวน โดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม)

040. ระบบประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ

041. ระบบ Intranet สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม

042. ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน

043. ระบบค้นหาทะเบียนนิติบุคคล

044. โปรแกรมฌาปนกิจสงเคราะห์ ศาลยุติธรรม

045. โปรแกรมตรวจสอบนายประกันผิดสัญญา

046. โปรแกรมสำรวจข้อมูลอาคารที่ทำการศาลและบ้านพัก

047. ระบบลงทะเบียนขอใช้บริการอีเมลล์ สำหรับบุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรม

048. ระบบลงทะเบียนขอใช้บริการอีเมลล์ สำหรับหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรม

049. โปรแกรมจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Authentication COJ)

050. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้พิพากษา - Judicial Information System (JIS)

051. ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม (E-Phonebook)

052. ระบบบริหารจัดการข้อมูล สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

053. ระบบรายงานสถิติ 7 วันอันตราย

054. ระบบรายงานข้อมูลสถิติคดีข้อหาเกี่ยวกับการฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน    ประกาศยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีผล 1 ตุลาคม 2565

055. ระบบรายงานการสืบหาหลักทรัพย์และการผ่อนชำระหนี้ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

056. ระบบส่งข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษ (สำหรับบุคลากร)

057. แบบฟอร์มข้อมูลสถิติการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูง ในลักษณะการประชุมทางจอภาพ

058. แบบรายงานสถิติการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นในลักษณะการประชุมทางจอภาพ

059. ระบบการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์และการพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ

060. ระบบรายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

061. ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้กระทําผิดในงานคุมประพฤติ

062. โปรแกรมระบบฐานข้อมูลการบังคับคดีผู้ประกัน

063. ระบบบริหารงานการเลื่อนและการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

064. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ระยะที่ 2

065. การรายงานยุติการบังคับคดีผู้ประกัน งดการบังคับคดี/ถอนการบังคับคดี กรณีผิดสัญญาประกัน

066. แบบรายงานสถิติการผ่อนชำระค่าปรับผู้ประกันผ่านเครือข่ายธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (E-Banking)

067. แบบรายงานผลการรับจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบบเก่า)

068. แบบรายงานผลการรับจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบบใหม่)

069. ระบบบริการสื่อประชาสัมพันธ์ (ศาลยุติธรรม)

070. ระบบรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวออนไลน์ สำนักงานศาลยุติธรรม (สำหรับหน่วยงาน)

071. ระบบรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวออนไลน์ สำนักงานศาลยุติธรรม (สำหรับบุคคลทั่วไป)

072. แบบรายงานจำนวนจำเลยที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง แต่ให้ขังระหว่างอุทธรณ์ / ฎีกา

073. ระบบบริหารจัดการ KTB Krungthai Corporate Online (สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1)

074. ระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ระยะที่ 1

075. ระบบสำนวนบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญา

076. ระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสำนวนบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญา

077. ระบบแจ้งถึงแก่รรม (กองสวัสดิการศาลยุติธรรม) สำหรับบุคคลทั่วไป

078. ระบบแจ้งถึงแก่รรม (กองสวัสดิการศาลยุติธรรม) สำหรับหน่วยงาน

079. ระบบบัตรส่วนลดเติมน้ำมันออนไลน์ (Oil Card System)

080. โปรแกรมตรวจสอบประวัติการดำเนินคดีของบุคคล (คู่มือ และ โปรแกรมติดตั้ง)

081. ระบบรายงานการใช้จ่ายเงิน สำนักงานศาลยุตธรรม ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

082. DXC ระบบบริการตนเอง (Self Service System)

083. ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DATA EXCHANGE CENTER (DXC)

084. ระบบกระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window on Justices Portal)

085. ระบบบริหารจัดการเอกสารราชการ (GDMS) ศาลแขวงบางบอน

086. ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกและมีสิทธิเลือก ก.ศ.

087. โปรแกรมบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการ

088. โปรแกรมบัญชีสำนักงานศาลยุติธรรม

089. ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล

090. ระบบบริหารสวัสดิการบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม (กรุงเทพฯ)

091. ระบบติดตามสำนวนคดี (Tracking System)

092. ระบบ e-Learning สำนักงานศาลยุติธรรม

093. ระบบ workD Mail (ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)

094. ระบบบริหารจัดการห้องประชุม / รายงานสถิติการใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (ตัวใหม่)

095. ระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลชั้นต้น ระยะที่ 3

096. รายงานสรุปปริมาณคดีค้างพิจารณาของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1