ศาลแขวงบางบอน
Bang Bon Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงบางบอน

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคดีผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์

ความหมายของคดีผู้บริโภค

ความหมายของผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจในคดีผู้บริโภค

ความหมายของผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

ความหมายของผู้เสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

ความหมายของผู้ประกอบการตาม Pl Law

ความหมายของผู้ประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย