Accessibility Tools

ศาลแขวงบางบอน
Bang Bon Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงบางบอน

โครงการเผยแพร่คำพิพากษาคดีผู้บริโภคในศาลแขวงบางบอนผ่านระบบออนไลน์image

คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ผบE105/2564

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบE1132/2565

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ514/2565

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบE2299/2564

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบE2936/2565

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ 106/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบE172/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบE2141/2564

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบE2891/2565

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบE2898/2565

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ595/2565

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ630/2565

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบE3387/2565

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบE3400/2565

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ691/2565

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบE4138/2565

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบE1313/2564

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบE3835/2565

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบE132/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบE1190/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบE1113/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ638/2565

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบE2146/2565

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ192/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ296/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ330/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ136/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ403/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ408/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ418/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ405/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ424/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ348/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ503/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ481/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ500/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ470/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ83/2566

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ19/2567

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ13/2567

คดีผู้บริโภคหมายเลขแดงที่ ผบ10/2567